Jakich formalnośći trzeba dopełnić po pogrzebie?

Po stracie bliskiej osoby, oprócz bólu i żalu, rodzina musi zmierzyć się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności związanych z pochówkiem. W artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie, które należy uregulować po pogrzebie.

 

Renta z ZUS

Jeśli zmarła osoba pracowała przez co najmniej 5 lat w ciągu ostatnich lat, jej dzieciom, żonie lub rodzicom może przysługiwać renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby ubiegać się o takie świadczenie, należy wypełnić formularz ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a i złożyć go w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

 

Odprawa pośmiertna

organizacja pogrzebu

Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie przysługujące osobom bliskim zmarłemu pracownikowi. Podstawą do otrzymania takiego świadczenia jest czas śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy. Jeśli zmarły przebywał na urlopie bezpłatnym lub nie świadczył pracy z uwagi na stan zdrowia, świadczenie również przysługuje. Zobowiązanym do wypłaty odprawy jest pracodawca. Przyczyny, czas i miejsce śmierci pracownika nie mają znaczenia dla powstania uprawnienia do odprawy. Nie muszą mieć one związku z wykonywaną pracą. 

 

Nabycie albo odrzucenie spadku

Po śmierci osoby następuje otwarcie spadku. Z tą chwilą spadkobiercy ustawowi lub testamentowi nabywają spadek po zmarłym. Po pogrzebie należy sporządzić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia lub przed sądem przeprowadzić postępowanie spadkowe. Sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy to sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub, jeśli jego miejsce zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

 

Księgi wieczyste

Spadkobiercy mają obowiązek ujawnić prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych. Niezbędny do tego będzie wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu. Koszt to 150 zł od każdej księgi wieczystej. Należy pamiętać o tym, że dana nieruchomość może mieć więcej niż jedną księgę wieczystą.

 

Bank

Aby zamknąć konto bankowe zmarłego, zablokować kartę i rozwiązać umowę z bankiem, wystarczy przedstawić akt zgonu. Natomiast do odblokowania środków na koncie wymagane jest poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.